Skip to Main Content

پیش ثبت نام باشگاه فرهنگی ورزشی مهر عظام

فرم اطلاعات فردی

فرمت شماره موبایل با 09 باید شروع شود

در صورت وجود کارنامه ثبت تصویر کارنامه الزامی می باشد

در صورت وجود گزارش فنی ثبت تصویر تست فنی الزامی می باشد

تصاویر مدارک

انتخاب فایلیک فایل را انتخاب نمایید
انتخاب فایل
انتخاب فایلیک فایل را انتخاب نمایید
انتخاب فایل
انتخاب فایلیک فایل را انتخاب نمایید
انتخاب فایل
انتخاب فایلیک فایل را انتخاب نمایید
انتخاب فایل
انتخاب فایلیک فایل را انتخاب نمایید
انتخاب فایل
انتخاب فایلیک فایل را انتخاب نمایید
انتخاب فایل
انتخاب فایلیک فایل را انتخاب نمایید
انتخاب فایل
انتخاب فایلیک فایل را انتخاب نمایید
انتخاب فایل